Hệ thống giáo dục Hà Lan

Một trong những điều làm nên chất lượng giáo dục Hà Lan đó là tự do. Nhà trường có thể quyết định giảng dạy cái gì và giảng dạy như thế nào để đạt được kết quả tốt nhất. Giáo dục của Hà Lan được quản lý bởi Bộ Giáo dục, Văn Hóa và...

Scroll to top