Học bổng đài loan năm 2017

Học bổng Đài Loan: Hệ đại học và thạc sĩ 2017

Hoàn Cầu Việt Cung cấp thông tin các ngành học và các trường đại học Đài loan cung cấp học bổng từ 50% – 100% + thêm hỗ trợ chi phí nhà ở. Hạn chót nhận hồ sơ tháng 30/3/2017.

Học bổng đài loan năm 2017

Du học Đài Loan trong hai năm gần đây là điểm đến hàng đầu, chính phủ Giáo dục của Đài loan và các trường đại học cung cấp nhiều Suất học bổng cho sinh viên quốc tế. Ngoài học bổng, sinh viên khi đến du học có nhiều cơ hội làm thêm ngoài giờ học để có thể trang trải chi phí sinh hoạt và học tập. Sau khi tốt gghiệp sinh viên có thể ở lại làm việc từ 1-2 năm và chuyển đổi visa từ student visa – working visa để ở lại làm việc lâu dài hơn nữa.

Với chính sách hỗ trợ của chính phủ và các trường đại học Đài Loan đã đem lại nhiều cơ hội cho sinh viên có những thành tích học tập suất sắc nhưng tài chính còn hạn chế để đi du học. Học bổng du học Đài Loan được cấp căn cứ vào kết quả học tập và năng lực ngoại ngữ của ứng viên. Điều đó có nghĩa là bạn càng giỏi thì mức học bổng mà bạn nhận được càng cao, bạn có thể học bằng tiếng Anh hoặc tiếng Trung. Cụ thể các mức học bổng như sau:

 • Học bổng loại A: 100% học phí, ký túc xá và trợ cấp tháng
 • Học bổng loại B: 100% học phí, ký túc xá
 • Học bổng loại C: 100% học phí
 • Học bổng loại D: 50% học phí và 50% ký túc xá
 • Học bổng loại E: 50% học phí
 • Loại khác: Tùy thuộc vào trình độ và thời điểm apply hồ sơ của bạn

Yêu cầu về học tập

 • Đại học: Yêu cầu tốt nghiệp PTTH, CĐ, điểm trung bình trên 7.0 – 7.5 trở lên (học bổng)
 • Thạc sỹ: Yêu cầu tốt nghiệp Đại học điểm trung bình trên 7.0 – 7.5 trở lên (học bổng)
 • Tiến sỹ: Yêu cầu tốt nghiệp Thạc sĩ điểm trung bình trên 7.5 trở lên (học bổng)

Yêu cầu về chứng chỉ tiếng

Lưu ý: Có chứng chỉ tiếng Anh hoặc tiếng Hoa (bạn chỉ cần 1 loại chứng chỉ)

 • Đại học: Yêu cầu TOEIC 550 – 600 / IELTS 5.0 – 5.5 trở lên – Tiếng Hoa TOCFL cấp 2 trở lên
 • Thạc sĩ: Yêu cầu TOEIC 600 -650 / IELTS 5.5 – 6.0 trở lên – Tiếng Hoa TOCFL cấp 3 trở lên
 • Tiến sĩ: Yêu cầu TOEIC 700 / IELTS 5.5 – 6.0 trở lên – Tiếng Hoa TOCFL cấp 3 trở lên

HOÀN CẦU VIỆT là trung tâm tư vấn giáo dục Đài Loan hàng đầu tại Việt Nam luôn tìm kiếm những suất học bổng có giá trị tại các trường đại học có danh tiếng và xếp hạng Top ở Đài Loan cho sinh viên Viêt Nam. Dưới đây là danh sách một số trường và các chuyên ngành đào tạo cung cấp học bổng khóa đại học và thạc sỹ cho Chương trình giảng dạy bằng tiếng Trung và tiếng Anh

Lưu ý: Danh sách này cung cấp thông tin với thời điểm hiện tại có thể thay đổi và thêm nhiều ngành nghề khác. Vui lòng liên lạc với các vp Hoàn Cầu Việt để được cung cấp thông tin chi tiết cho từng ngành học khác và học bổng các trường.

Taiwan Scholarship
School College International Programs Degree sponsor program
(ø)
ASIA University College of Humanities and Social Socience Department of Psychology Master ø
ASIA University College of Computer Science Department of Computer Science and Information Engineering Master ø
ASIA University College of Management Department of Business Administration Bachelor ø
ASIA University College of Management Department of Business Administration Master ø
ASIA University College of Management Department of Business Administration (Business Economics PhD ø
and Strategy)
ASIA University College of Computer Science Department of Computer Science and Information Engineering PhD ø
ASIA University College of Management Department of International Business Master ø
ASIA University College of Health Science Department of Healthcare Administration PhD ø
ASIA University College of Health Science Department of Healthcare Administration Master ø
ASIA University College of Health Science Department of Health and Nutrition Biotechnology Master ø
ASIA University College of Management Department of Finance Bachelor ø
ASIA University College of Management Department of Finance Master ø
ASIA University College of Health Science Department of Biotechnology Master ø

 

ASIA University College of Computer Science Department of Biomedical Informatics PhD ø
ASIA University College of Computer Science Department of Biomedical Informatics Master ø
Chang Gung University College of Medicine Graduate Institute of Biomedical Sciences, Division of Biotechnology PhD
Chang Gung University College of Medicine Graduate Institute of Medical physics and Imaging Scienc Master
Chang Gung University College of Medicine Master’s Degree Program in Molecular Medicine (English Program) Master ø
China Medical University College of Chinese Medicine Graduate Institute of Acupuncture Science- International Master ø
Master Program
Chinese Culture University College of Business Administration English Master’s Program of Global Business Master ø
Chung Hua University College of Management International Master of Business Administration (IMBA) Program Master ø
Chung Yuan Christian University College of Commerce International Master of Business Administration Master ø
Dayeh University College of Foreign Languages Department of English Language Bachelor
Dayeh University College of Foreign Languages Graduate Institute of Applied Foreign Languages Master
Fo Guang University College of Buddhist Studies Department of Buddhist Studies Master
Fu Jen Catholic University College of Human Ecology International Master Degree Program in Fashion and Brand Master ø
Management
Fu Jen University College of Foreign Languages English Language and Literature Bachelor ø
Fu Jen University College of Foreign Languages English Language and Literature(Master’s Program) Master ø
Fu Jen University College of Management MBA Program of Global Entrepreneurial Management and EMBA ø
Business Administration
I-Shou University International College Department of Entertainment Management Bachelor
I-Shou University International College Department of International Business Administration Bachelor

 

I-Shou University International College Department of International Finance Bachelor
I-Shou University College of Electrical and Information Department of Electrical Engineering Bachelor
Engineering
I-Shou University College of Management Postgraduate Programs in Management, Master’s Program Master
I-Shou University College of Language Arts Department of Applied English Bachelor
I-Shou University College of Language Arts Department of Applied English Master
I-Shou University International College Department of Tourism and Hospitality Bachelor
Kainan University International Honor Program Bachelor ø
Kaohsiung Medical University College of Health Science Undergraduate Program in Biomedical Sciences for the Gambia Bachelor ø
Ming Chuan University College of Management(Taoyuan) Department of Business Administration Master ø
Ming Chuan University International College(Taoyuan) Travel and Tourism Program Bachelor ø
Ming Chuan University College of Management(Taipei) Finance International Class Bachelor ø
Ming Chuan University nternational College(Taoyuan) International Business and Management Program Bachelor ø
Ming Chuan University International College(Taoyuan) Graduate School of International Affairs Master ø
Ming Chuan University International College(Taoyuan) International Trade and Management Program Bachelor ø
Ming Chuan University International College(Taoyuan) Chinese for Professional Studies Program Bachelor ø
Ming Chuan University International College(Taoyuan) English for Professional Studies Program Bachelor ø

 

Ming Chuan University International College(Taoyuan) Journalism and Mass Communication Program Bachelor ø
Ming Chuan University International College(Taoyuan) Applied Computing Program Bachelor ø
National Central University College of Earth Science International Ph.D. Graduate Program for Earth System Science Master ø
National Central University College of Engineering Intl.Environment Sustainable Development EMBA ø
National Central University Graduate Institute of Statistics Applied Materials Science International Graduate Master Program Master ø
National Cheng Kung University Department of Materials Science and International Curriculum for Advanced Materials Program(iCAMP) Master ø
Engineering
National Cheng Kung University Institute of Molecular Medicine International Graduate Program on Molecular and Cell Biology PhD ø
National Cheng Kung University International Master Program on Natural Hazards Mitigation Master ø
and Management
National Chengchi University College of Social Science International Doctoral Program in Asia-Pacific Studies PhD ø
National Chengchi University College of Social Science International Master’s Program in Asia-Pacific Studies Master ø
National Chengchi University College of Communication The International Master’s Program in International Master ø
Communication Studies
National Chengchi University College of Commerce International Master of Business Administration Program Master ø
National Chengchi University International Master’s Program in International Studies (IMPIS) Master ø
National ChengKung University College of Management Institute of International Management PhD ø
National ChengKung University College of Management Institute of International Management Master ø
National ChengKung University College of Management Institute of International Management Master ø
National ChengKung University College of Planning and Design Institute of Creative Industries Design Master ø

 

National ChengKung University College of Planning and Design Institute of Creative Industries Design Master ø
National Chiao Tung University College of Management Master Degree Program of Global Business Administration Master ø
National Chiao Tung University College of Electrical and Computer Engineering EECS International Graduate Program Master ø
National Chiao Tung University College of Hakka Studies International Master’s Program in Inter-Asia Cultural Studies Master ø
National Chiao Tung University Inter-Disciplinary Programs The International Master Program for Interdisciplinary Molecular Master ø
Science of Materials
National Chiayi University College of Management Global Master Program of Toursim and Management, college Master ø
of Management
National Chung Cheng University College of Engineering Department of Electrical Engineering Bachelor ø
National Chung Cheng University College of Engineering Department of Electrical Engineering Master ø
National Chung Cheng University College of Engineering Department of Electrical Engineering Master ø
National Chung Cheng University College of Law Department of Financial & Economic Law Master ø
National Chung Cheng University College of Education Graduate Institute of Education Master ø
National Chung Cheng University College of Education Department of Athletic Sports Bachelor ø
National Chung Cheng University College of Education Department of Athletic Sports (Master Program in Sport and Master ø
Leisure Education)
National Chung Cheng University Graduate Institute of Education International Master Program of Educational Leadership and Master ø
Management Development
National Chung Hsing University College of Management Graduate Institute of Technology & Innovation Management Master ø
National Chung Hsing University College of Management Graduate Institute of Technology & Innovation Management Master ø
National Chung Hsing University College of Management Graduate Institute of Technology & Innovation Management Master ø

 

National Chung Hsing University College of Agriculture and Natural Resoures International Bachelor’s Program of Agribusiness (IBPA) Bachelor ø
National Chung Hsing University College of Agriculture and Natural Resoures International Master Program of Agriculture (IMPA) Master ø
National Dong Hwa University College of Management Bachelor Program of Management Science and Finance Bachelor
National Kaohsiung Normal College of Education Department of Business Management EMBA ø
University
National Kaohsiung Normal College of Education Department of Business Management Master ø
University
National Kaohsiung Normal College of Education Department of Business Management Bachelor ø
University
National Kaohsiung Normal College of Humanities Graduate Institute of Taiwan History, Culture and Languages Master ø
University
National Quemoy University Humanties & Social Academic Area Department of International and Mainland China Affairs Bachelor
National Quemoy University Humanties & Social Academic Area Language and Intercultural Master ø
National Sun Yat-sen University College of Management Master of Business Administration program in International Master ø
Business
National Sun Yat-sen University College of Engineering Iinternational Master’s program in Electric power Master ø
National Sun Yat-sen University Institute of Human Resource Management Master of Human Resource Management Master ø
National Sun Yat-sen University College of Social Sciences International Master Program in Asia-Pacific Affairs Master ø
National Taichung University of College of Humanities Eepartment of English Bachelor ø
Education
National Taipei University College of Public Affairs Department of Public Administration and Policy Bachelor ø
National Taipei University College of Commerce Department of Business Administration Bachelor ø
National Taipei University College of Commerce Department of Business Administration Master ø

 

National Taipei University College of Law Department of Law Bachelor ø
National Taipei University College of Commerce Department of Finance and Cooperative Management Bachelor ø
National Taipei University College of Commerce Department of Finance and Cooperative Management Master ø
National Taipei University College of Electrical Engineering and Computer Department of Electrical Engineering Master ø
Science
National Taipei University College of Humanities Department of Foreign Languages and Applied Linguistics Bachelor ø
National Taipei University College of Public Affairs Department of Public Finance Bachelor ø
National Taipei University College of Commerce Department of Statistics Bachelor ø
National Taipei University College of Electrical Engineering and Computer Department of Communication Engineering Master ø
Science
National Taipei University College of Commerce Department of Accountancy Bachelor ø
National Taipei University College of Electrical Engineering and Computer Department of Computer Science and Information Engineering Bachelor ø
Science
National Taipei University College of Electrical Engineering and Computer Department of Computer Science and Information Engineering Master ø
Science
National Taipei University College of Public Affairs International Program on Urban Governance(IPUG) Master ø
National Taipei University Department of Business Administration Global Master of Business Administration (GMBA) Master ø
National Taiwan Normal University International Studies and Education for Overseas Graduate Institute of International Human Resource Development Master ø
Chinese
National Taiwan Ocean University College of Life Science Department of Aquaculture (International Master Program in Master ø
Marine Sciences and Resource Management)
National Taiwan Ocean University College of Life Science Department of Aquaculture (International Master Program in Master ø
Aquaculture Science and Technology)
National Taiwan University College of Management Global MBA Master ø

 

National Taiwan University College of Medicine Ph.D. of Translational Medicine Program PhD ø
National Taiwan University of Arts College of Fine Arts Master of Oriental Art Curriculum in English Master ø
National Tsing Hua University College of Nuclear Science Nano Science and Technology PhD ø
National Tsing Hua University College of Nuclear Science Nano Science and Technology Master ø
National Tsing Hua University College of Science Chemical Biology and Molecular Biophysics, Molecular Sciences PhD ø
and Technolgy
National Tsing Hua University College of Science Chemical Biology and Molecular Biophysics Master ø
National Tsing Hua University College of Life Science Chemical Biology and Molecular Biophysics, Bioinformatics PhD ø
National Tsing Hua University College of Life Science Bioinformatics Master ø
National Tsing Hua University College of Technology Management Program for International MBA Master ø
National Tsing Hua University College of Electrical Engineering and Computer Computational Linguistics and Chinese Language Processing PhD ø
Science
National Tsing Hua University College of Electrical Engineering and Computer International Master Program in Information Systems and Master ø
Science Applications
National United University College of Electrical Engineering and Computer Department of Electro-Optical Engineering Master
Science
National United University College of Management Department of Finance Bachelor
National University of Kaohsiung College of Management International Master of Business Administration Master ø
National Yang-Ming University College of Medicine International Health Program Master ø
Providence University Graduate International Program Master ø

 

Shih Chien University Department of Applied Foreign Languages Master’s Program in Applied Foreign Languages Master ø
Shih Hsin University College of Management International Master of Business Administration EMBA ø
Shih Hsin University International Masters Program of Persuasive Communication Master ø
Shih Hsin University Graduate Institute for Social Transformation International Master’s Program in Inter-Asia Studies Master ø
Studies
Taipei Medical University College of Public Health and Nutrition Master Program in Global Health and Development Master ø
Taipei Municipal University School of Humanities and Arts English Department Bachelor
of Education
Taipei Municipal University School of Humanities and Arts English Department Master
of Education
Taipei National University of the School of Culture Resource International Master of Arts Program in Cultural and Master ø
Art Creative Industries
Taipei Physical Education College Taipei Physical Education College Graduate Institute of Sports Training PhD
Tamkang University College of Global Entrepreneurial Development Department of Global Politics and Economics Bachelor ø
Tamkang University College of Global Entrepreneurial Development Department of Multicultural and Linguistic Studies Bachelor ø
Tamkang University College of International Studies Doctoral Program, Graduate Institute of the Americas PhD ø
Tamkang University College of International Studies Master’s Program, Division of American Studies, Graduate Master ø
Institute of the Americas
Tamkang University College of Commerce Department of International Business Bachelor ø
Tamkang University College of Global Entrepreneurial Development Department of International Tourism Management Bachelor ø

 

Tamkang University College of Global Entrepreneurial Development Department of Information and Communications Technology Bachelor ø
Management
Tamkang University College of Global Entrepreneurial Development Department of Innovative Information and Technology Bachelor ø
University of Kang Ning College of Management Department of International Business Administration Bachelor
University of Kang Ning College of Management Department of International Business Administration Bachelor
Yuan Ze University Global Logistics and Services Science English Master Program Master ø
Yuan Ze University College of Management Global Business Concentration Master ø

HỖ TRỢ TỪ  Hoàn Cầu Việt

 • Tư vấn chọn trường, ngành học, loại học bổng phù hợp.
 • Hướng dẫn và xử lý  hồ sơ xin học tự túc, học bổng cho học sinh, dịch vụ dịch thuật.
 • Đăng ký  cho học sinh nhiều trường để đạt được học bổng cao nhất.
 • Hoàn tất mọi thủ tục, giấy tờ để học sinh được cấp visa.
 • Đăng ký đón sân bay, đặt nhà ở và luôn có người  hướng dẫn học sinh tại Đài Loan (nếu học sinh có nhu cầu).
 • Dạy ngoại ngữ tiếng Hoa, tiếng Anh để học sinh đủ điều kiện du học.
 • Tư vấn  du lịch, thăm thân, kết hôn tại Đài Loan…

CHI TIẾT LIÊN HỆ TRUNG TÂM TƯ VẤN DU HỌC HOÀN CẦU VIỆT

Hoàn Cầu Việt

View posts by Hoàn Cầu Việt
Công ty tư vấn du học uy tín cung cấp thông tin, tư vấn và làm hồ sơ du học đến Úc, Mỹ, Anh, Canada, Singapore và New Zealand. Hotline: 0908 558 959

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of
Scroll to top